लक्षमिपुर पतारी गाउँ पालिकामा ब्यबस्थित क्वाईरेनटाईन रहेको अध्यक्ष : शाहको दाबी  :: Nepal Post Dainik लक्षमिपुर पतारी गाउँ पालिकामा ब्यबस्थित क्वाईरेनटाईन रहेको अध्यक्ष : शाहको दाबी  | Nepal Post Dainik