बिरामीको सेवामा परिचालित नहुने एम्बुलेन्सको अनुमति रद्द गरिने  :: Nepal Post Dainik बिरामीको सेवामा परिचालित नहुने एम्बुलेन्सको अनुमति रद्द गरिने  | Nepal Post Dainik